Všeobecné podmínky používání

Senhor Panda – Všeobecné podmínky použití

INDIETECH OÜ, estonská společnost s ručením omezeným (LLC, také známá jako OÜ), registrovaná pod DPH EE102204759 a se sídlem v Tallinnu, na ulici Sepapaja 6, CEP 15551, Harju Estonia, je tvůrcem, vlastníkem a správcem webových stránek Senhor Panda , jehož doménou je Senhorpanda.com.

Senhor Panda je webová stránka specializovaná na vytváření obsahu souvisejícího s finančním vzděláváním, informačními funkcemi a analýzou různých produktů/služeb (mimo jiné kreditní karty, půjčky, financování, typy investic) nabízených národními a mezinárodními finančními institucemi.

Naše Všeobecné podmínky použití jsou uživateli kdykoli k dispozici prostřednictvím adresy:  https://senhorpanda.com/termos-de-uso.

Ustanovení zásad ochrany osobních údajů webových stránek Senhor Panda, které jsou k dispozici na adrese: https://senhorpanda.com/privacidade/, stejně jako platná legislativa.

Proto je cílem všeobecných podmínek použití informovat o odpovědnosti, povinnostech a povinnostech každého uživatele při přístupu a/nebo používání webové stránky Senhor Panda, jak je popsáno v níže uvedených položkách.

Stojí za zmínku, že nezasahujeme do žádného procesu, který zahrnuje analýzu a/nebo schvalování úvěru našich zákazníků nebo partnerů, takže konečné rozhodnutí o provedení obchodu, poskytnutí úvěru nebo nabídce je vždy na nich, v souladu s vlastní úvěrová a riziková kritéria a zásady.

1. PŘIJETÍ

1.1. Při přístupu k Senhor Panda uživatel SOUHLASÍ s tím, že bude respektovat Všeobecné podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pana Pandy.

1.2. Přístupem a/nebo používáním Senhor Panda Uživatel prohlašuje, že je mu nejméně 18 (osmnáct) let a je plně a výslovně schopen přijmout podmínky těchto Podmínek používání pro všechny právní účely.

1.3. Pokud uživatel neodpovídá výše uvedenému popisu a/nebo nesouhlasí, byť jen částečně, s podmínkami obsaženými v těchto podmínkách používání, neměl by přistupovat a/nebo používat služby nabízené společností Senhor Panda. , jakož i jí provozované webové stránky a služby.

2. KONTAKT

2.1. Uživatel používá tuto službu k vyřešení všech svých pochybností, řešení jakýchkoli problémů a podávání stížností nebo jiných informací o produktech/službách dostupných na Senhor Panda.

2.2. „Kontakt“ lze provést pomocí formuláře obsaženého v https://senhorpanda.com/contato/

3. ODPOVĚDNOSTI STRAN

3.1. Uživatel si musí pečlivě přečíst všechna ustanovení obsažená v těchto Podmínkách používání a v Zásady ochrany osobních údajů a používáním služeb a/nebo produktů dostupných na Senhor Panda plně souhlasíte se všemi ustanoveními a podmínkami těchto podmínek.

3.2 Senhor Panda poskytuje odkazy a/nebo přesměrovává Uživatele na jiné webové stránky, kde může Uživatel sjednávat služby a/nebo nakupovat produkty od příslušných společností, aniž by ze strany Senhor Panda jakkoli zasahoval.

3.3 Pokud je Uživatel přesměrován na webovou stránku společnosti inzerované na webu, musí si uživatel pozorně přečíst a výslovně souhlasit s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů inzerované společnosti.

3.4 Senhor Panda nenese žádnou odpovědnost: (a) za všeobecné podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů inzerovaných společností; (b) informace o inzerovaných službách a/nebo produktech; (c) o službách a/nebo produktech případně nabízených a/nebo sjednaných od inzerovaných společností.

3.5 Senhor Panda nenese odpovědnost za jakýkoli virus, malware, spyware, trojský kůň nebo jakýkoli software, který může poškodit nebo změnit nastavení zařízení Uživatelů v důsledku procházení nebo používání na internetu nebo v důsledku přenosu dat, textů, obrázků. , soubory nebo audia.

3.6 Je výhradní odpovědností Uživatelů udržovat operační systém jejich zařízení aktuální a s antivirovými programy.

3.7. Senhor Panda neodpovídá za žádné ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nepravidelného používání webových stránek Senhor Panda a/nebo nepředvídatelných okolností a/nebo vyšší moci.

3.8 Senhor Panda neposílá ani nepožaduje vklady nebo bankovní převody za účelem udělení nebo schválení jakéhokoli finančního produktu.

3.9 Senhor Panda neposílá Uživatelům e-maily požadující potvrzení údajů nebo registraci se spustitelnými přílohami (například: .exe, .com, .scr, .zip, .rar přípony), ani odkazy ke stažení a Pokud nějaký obdržíte, prosím dejte nám vědět prostřednictvím samotné webové stránky pomocí Kontaktního formuláře na adrese https://senhorpanda.com/contato/.

3.10 Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení těchto Podmínek použití, Uživatel je povinen:

(a) Při používání Senhor Panda neporušujte žádná práva třetích stran;

(b) Nepoužívejte Senhor Panda za účelem sledování nebo obtěžování třetích stran;

(c) neprovádět podvodné, nezákonné, nečestné nebo nevhodné činnosti při používání webových stránek Senhor Panda; to je

(d) Respektovat podmínky stanovené v těchto Všeobecných podmínkách používání a v Zásadách ochrany osobních údajů, jakož i současnou brazilskou legislativu;

4. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK

4.1. Všeobecné podmínky použití společnosti Senhor Panda mohou být kdykoli a z jakéhokoli důvodu změněny, doplněny nebo nahrazeny podle výhradního uvážení společnosti Senhor Panda bez předchozího upozornění nebo oznámení uživatelům.

4.2 KAŽDÁ OSOBA, KTERÁ NESOUHLASÍ S TĚMITO PODMÍNKAMI, KTERÉ JSOU POVINNÉ A ZÁVAZNÉ, SE MUSÍ ZDRŽET POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK SENHOR PANDA.

5. TERMÍN A TERMÍN

5.1. Tyto Všeobecné podmínky použití budou v platnosti na dobu neurčitou a jakékoli soudní nebo správní nároky vyplývající z používání Senhor Panda v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami použití nebo Zásadami ochrany osobních údajů musí být podány do 90 (devadesáti) dnů od datum uplatnění nároku.

6. LEGISLATIVA A VOLEBNÍ FÓRUM

6.1. Tyto Všeobecné podmínky použití je třeba číst a vykládat ve spojení se Zásadami ochrany osobních údajů a oba se řídí zákony platnými v Brazilské federativní republice, zejména federální ústavou, občanským zákoníkem, kodexem ochrany spotřebitele, obecným zákonem Rámec pro Internet a obecný zákon o ochraně osobních údajů.

6.2. Všechny záležitosti týkající se výkladu, dodržování nebo jakékoli jiné otázky související s těmito Podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů strany výslovně souhlasí a zříkají se jakéhokoli jiného zaměření a předloží je Obchodní komoře v Tallinnu, Estonsko (Rozhodčí soud Estonské obchodní komory a průmysl), k vyřešení všech pochybností nebo problémů vyplývajících z této podmínky použití.